Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva o prevenci za rok 2017

27. 1. 2018

Milí hasiči, hasičky, vážení hosté

 

požární prevence je v současné době promyšlený a dobře fungující systém, jehož narušení by mělo závažné dopady na úroveň bezpečnosti našich občanů, podnikatelů i všech dalších subjektů. Celý systém vychází z požární bezpečnosti staveb, dále se zabývá bezpečností provozu a v případě požáru se zjišťují příčiny jeho vzniku a šíření. Všechna data a informace získané při výkonu státní správy se vyhodnocují a vracejí zpět do oblasti požární prevence a sestupně přes ORP až do našich Sborů, do úpravy předpisů, preventivně výchovné činnosti, kontrolní činnosti apod. Neodmyslitelnou součástí působení požární prevence je i spolupráce s nejrůznějšími subjekty, zejména našimi SDH, školami, apod. Požární prevence představuje prvek, který by měl být zastoupen téměř všude, neboť je jen velice málo prostředí, kde nemůže vzniknout požár.

Koncepce požární prevence ukazuje, že my, kteří vykonáváme prevenci na úseku požární ochrany, jsme si vědomi, že naše služby veřejnosti mohou být ještě lepší, a proto jsou cíle koncepce směřovány zejména dovnitř sboru, ke zkvalitnění a zefektivnění vlastního výkonu. Při naplnění cílů koncepce mohou představitelé naší obce očekávat spolupráci výborua členů SDH při zabezpečování požární prevence.

Velkou váhu naší prevenci dodávají změny Stanov SH ČMS platné od 1.9.2017 a to ve článku 77, ods.2, písmeno b) – výbor SDH tvoří velitel Sboru a nově preventista Sboru, popř. vedoucí kolektivů MH a zájmových kolektivů. Tato změna již nedovoluje představitelům SDH tvrdit alibisticky, že preventistu dle Stanov SH ČMS nemusí mít.

Loňský rok jsme jako tradičně začali školením členů požárních asistenčních hlídek, které se konalo v naší HZ a zúčastnilo se našich 14 členů, kteří se následně podíleli na asistenčních hlídkách- 6 plesů, karnevalMŠ, rybí slavnosti, montérkový bál apod.. Celkem bylo odpracováno 225 hodin. Lektorem školení byl p. Strnadel. Proškolení pro rok 2018 proběhlo dne 16.12. v rámci ukončení výcvikového roku JPO a zúčastnilo se ho 12 našich členů.

         Dále následovalo opakovací proškolení lektorů PVČ na HZS Karviná za účasti našich lektorek PVČ pp. Hodická a Vilčková. Obdrželi propagační materiály pro žáky a po domluvě s vedením zdejší Základní školy se provedly besedy se žáky 2. a 6. tříd. na sídlišti a pro žáky na Václavu. Celkem se to týkalo 6 tříd a to představovalo 115 žáků po 2 vyučovacích hodinách.

         Jako každý rok patřil i loňský výtvarné a literární soutěži POODM 2016. V kat. ZŠ1 se umístil na 3. místě Tobias DĚRGEL ze ZŠ sídliště.V kategorii MH starší se umístil na1. místě Tomáš SIKORA v kategorii literární. Celkem se soutěže zúčastnilo 19 MH Sboru. V rámci krajského kola stojí za zmínku zde připomenout zisk dvou 1. míst, dvou 2. míst a čtyř třetích míst a jedno 3. místo pro okres Karviná v rámci celostátního kola.

         Další akcí, kterou se zabýváme je kontrola zabezpečení PO nebytových prostor v obytných budovách a dále nebytových prostor určených k podnikání, které jsou v pronájmu. Letos se to týkalo 34 fyzických – podnikajících osob a u těchto bylo zjištěno 21 závad, nebytové prostory jsou ve 40 bytových domech, zjištěno 59 závad. Z tohoto počtu závad je zřejmé, že po změnách na odborech MÚ se stav v prevenci a zabezpečení PO na území města pomalu zlepšuje. Stále však nejsou odstraněny 2 závažné závady a to zazděné trámy v komínových tělesech na ulici Spojovací. Prohlídky provedli pp. Strnadel, Jankovič a věnovali těmto kontrolám 115 hodin ze svého volného času.

         Zástupci našeho sboru se v měsíci září zúčastnili semináře referentů prevence a PVČ , které se uskutečnilo vTěrlicku, které zorganizovala OORP při OSH v Karviné. Z našeho SDH se tohoto semináře zúčastnili3 členové. Tématem byl- zákon o HZS č.320/2015Sb.,vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějšíchpředpisů, (platné od 1.8.2017), vyhláška č.246/2001Sb., vyhláška o stavební prevenci a hlásiče kouře a úniku plynů (konstrukce, montáž a umístění). Nakonec byly provedeny zkoušky na zvýšení odbornosti. Z našich členů to byla p. Vilčková.

         Další akcí na, které se podílela prevence ve spolupráci s výjezdovou jednotkou a vedením školy byl Projektový den žáků ZŠ Rychvald - sídliště, přikteré se žáci seznámili s technikou a práci dobrovolných hasičů. Této akce se zúčastnili 6 členů s celkem 30 hodinami. Ukázek pro děti v rámci MDD se na území Rychvaldu účastnilo 17 členů, celkem 35 hodin

         Chtěl bych vás na závěr poprosit,abystese dle svých možností a zkušeností pokusili dostat naším spoluobčanům do podvědomí povinnosti o čištění a kontrolách komínových těles, neboť na našem katastru byly již za tuto letošní krátkou topnou sezónu již 2 požáry komínů.

Závěrem chci z tohoto místa poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pracují na úseku prevence, vedení Města Rychvald za podporu a pomoc při této nelehké činnosti, která by měla být přitom základem naší činnosti při výchově dětí a mládeže ve vztahu k PO.

 

V Rychvaldě 14.1.2017                                        Milan Strnadel